அல் பகரா ஆயாத்துகள் அட்டவணை

  இலக்கண குறிப்புகள்

 1 23456   7  , 8,


Comments

Popular posts from this blog

இன்று முதல் (www.qurankalvi.com) குர்ஆன் கல்வி.காம்-ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.